ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

/ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 2017-10-22T16:54:50+00:00

Τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας), που έχουν πάνω από δύο μέληπρέπει να υποδείξουν/ ορίσουν τους εκπροσώπους τους που θα ψηφίσουν, να συμπληρώσουν τα έντυπα υπόδειξης, τα οποία (αφού υπογραφούν από τους νομίμους εκπροσώπους τους: διαχειριστή ή πρόεδρο ή διευθύνοντα σύμβουλο κλπ), πρέπει να υποβληθούν – παραληφθούν από το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στο Επιμελητήριο Αρκαδίας το αργότερο μέχρι 30/11/2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΩΡΑΣ 2 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.

Το έντυπο υπόδειξης εκπροσώπου μπορεί να υποβληθεί είτε στο Επιμελητήριο Αρκαδίας δια ζώσης, είτε ηλεκτρονικά στο info@arcadianet.gr είτε με φαξ στο 2710233738, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο και με τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο εξουσιοδότησης

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 8/11/2017 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ).

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι :

  • Στις ΟΕ, που έχουν τρείς και άνω ομόρρυθμους εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιρειών μέχρι δύο ομόρρυθμοι εταίροι.
  • Στις ΕΕ, που έχουν τρείς και άνω εταίρους, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιρειών μέχρι δύο εταίροι και συγκεκριμένα είτε δύο (2) ομόρρυθμοι εταίροι είτε ένας (1) ομόρρυθμος και ένας (1) ετερόρρυθμος εταίρος.
  • Στις ΕΠΕ, που έχουν τρείς και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρεία μέχρι δύο εξ αυτών (δηλαδή, είτε δύο διαχειριστές, είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος. (Προσοχή : Δεν μπορούν να υποδειχθούν δύο απλοί εταίροι).
  • Στις ΑΕ, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από το διοικητικό συμβούλιο τρείς εκπρόσωποι, που μπορεί να είναι μέλη Δ.Σ. ή ανώτατα διοικητικά στελέχη της εταιρείας και που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
  • Στις ΙΚΕ, που έχουν τρεις και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρεία μέχρι δύο εξ αυτών (δηλαδή, είτε δύο διαχειριστές, είτε ένας διαχειριστής και ένας εταίρος. (Προσοχή : Δεν μπορούν να υποδειχθούν δύο απλοί εταίροι).
  • Στα Υποκαταστήματα των Ελληνικών Επιχειρήσεων πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος, μεταξύ του διευθυντή ή του αναπληρωτού του
  • Στα Υποκαταστήματα των Αλλοδαπών ΑΕ και ΕΠΕ πρέπει να επιλεγεί και υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος, μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου των (υπό τον όρο της αμοιβαιότητας), εάν αυτοί είναι περισσότεροι από ένας.
  • Στους Συνεταιρισμούς πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δύο εκπρόσωποιδηλαδή, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΣΕΣ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ΚΑΙ ΙΚΕ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ